Statut Bractwa

Statut Bractwa Flisackiego p.w. Św.Barbary

(tekst jednolity po zmianach z 16.01.2016 r.)

 

Część I

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Bractwo Flisackie pod wezwaniem Św. Barbary, zwane dalej Bractwem, jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104 z 1989 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Bractwa jest Rzeczpospolita Polska. Aby właściwie realizować swoje cele może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Bractwa jest Ulanów.

§ 3

1. Bractwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

2. Bractwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

3. Bractwo do prowadzenie swoich spraw może zatrudnić pracowników lub zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy.

§ 3a

Bractwo może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji i wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 3b

Bractwo ma prawo używać odznak, pieczęci, sztandarów i ubiorów według wzorów zatwierdzonych przez Radę Bractwa.

2. Cele i środki działania

§ 4

1. Bractwo stoi na gruncie historycznych tradycji flisackich miasta Ulanowa

2. Dąży do rozwijania i kultywowania współczesnych form tej tradycji i propagowania jej na obszarze działalności.

3. Pragnie rozbudzić wśród członków i sympatyków umiłowanie ziemi Ulanowskiej.

§ 5

Bractwo za główny cel działalności stawia rozwój gospodarczy, kulturalny i religijny ziemi Ulanowskiej poprzez:

a) włączenie w nurt życia gospodarczego, kulturalnego i religijnego wszystkich mieszkańców gminy i miasta Ulanów,

b) włączenie do powyższych działań rodaków przebywających poza krajem i przebywających w innych regionach kraju,

c) rozwijanie i wyzwalanie wśród wymienionych w pkt. a i b aktywności i inicjatyw mających w swych założeniach poprawę warunków życia mieszkańców ziemi Ulanowskiej oraz jej gospodarczy, kulturalny i duchowy rozwój,

d) podejmowanie działań na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

e) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,

f) pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

g) działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki i krajoznawstwa

h) działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji,

i) ochronę pamiątek historycznych, kulturalnych, sakralnych i innych zabytków,

j) popieranie badań historycznych i naukowych związanych z przeszłością regionu, pomoc w wydawaniu publikacji na ten temat przy współpracy z instytucjami prawnie powołanymi do tego typu działalności,

k) współpracę z archiwami państwowymi i kościelnymi w zakresie dokumentowania zarówno przeszłości i teraźniejszości ziemi Ulanowskiej,

l) zbieranie pamiątek i dokumentów dla Izby Pamięci,

m) pielęgnowanie i powiększanie zasobów Muzeum Ziemi Ulanowskiej.

§ 5a

Cele wymienione § 5 Bractwo realizować będzie w szczególności poprzez:

a) budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, administracją rządową, środowiskami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi i szkołami,

b) realizację projektów i udział w programach finansujących cele zbieżne z celami Bractwa,

c) prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym i oświatowo-edukacyjnym zgodnie z celami Bractwa poprzez organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji,

d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć lokalnemu rozwojowi społeczne gospodarczemu,

e) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych i rozrywkowych,

f) uczestnictwo w obchodach świąt kościelnych,

g) wydawanie własnego czasopisma,

h) prowadzenie działalności gospodarczej,

i) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Bractwa,

j) organizowanie spływów o charakterze rekreacyjno-sportowym.

 

Część II

1. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Bractwa dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków honorowych.

3. Członków wspierających.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba, która pragnie wnieść swój wkład w realizację celów Bractwa, złoży pisemną deklarację i będzie opłacała składkę członkowską.

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która swoim działaniem przyczyni się do rozwoju Bractwa.

2a. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która wspiera Bractwo finansowo, organizacyjne, rzeczowo lub w inny zadeklarowany sposób.

3. Członkostwo honorowe nadaje ogólne zgromadzenie członków na wniosek Rady Bractwa.

4. Cudzoziemcy mogą zostać członkami Bractwa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym mogą być przyznane następujące tytuły:

a) Flisak

b) Oryl

c) Hartfulnik

d) Przednik

e) Retmańczyk

f) Podmajstrzy

g) Retman

h) Kanonier Beczki Wiwatówki

2. Tytuły nadaje na wniosek Rady Bractwa ogólne zgromadzenie.

§ 8a

Rada Bractwa nadaje odznaki Zasłużony dla Stolicy Polskiego Flisactwa.

§ 9

1. Członkom zwyczajnym przysługuje ponadto:

a) posiadanie legitymacji członkowskiej,

b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Bractwa,

c) (skreślony)

d) występowanie z wnioskami mającymi na celu podniesienie skuteczności działalności Bractwa

2. Członkom honorowym przysługują takie same prawa jakie posiadają członkowie zwyczajni z wyjątkiem prawa wyborczego do władz Bractwa.

3. Członkom wspierającym przysługują takie same prawa jakie posiadają członkowie zwyczajni z wyjątkiem prawa wyborczego do władz Bractwa.

§ 10

Członkowie Bractwa zobowiązani są do:

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

2. Szerzenia idei Bractwa i brania czynnego udziału w jego pracach

3. Dbanie o dobre imię Bractwa.

4. Wpłacanie regularnie składki członkowskiej.

5. Uczestniczenie w zgromadzeniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Bractwa

6. Wykonywanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez zgromadzenia i Rady Bractwa

§ 11

Przynależność do Bractwa wygasa przez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.

2. Skreślenie z powodu niepłacenia składek członkowskich prze okres l roku.

3. Pozbawienie członkostwa przez Radę Bractwa za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów Bractwa.

4. Śmierć członka.

2. Władze Bractwa

§ 12

1. Władzami Bractwa są:

a) Ogólne Zgromadzenie Członków,

b) Rada Bractwa,

c) Komisja Rewizyjna

d) (skreślony)

2. Władze Bractwa wybierane są na 3 lata.

3. Ustępujący członkowie władz mogą być wybierani ponownie.

§ 13

Ogólne zgromadzenie członków to:

1. Zgromadzenie elekcyjne

2. Zgromadzenie zwyczajne

3. Zgromadzenie nadzwyczajne

§ 14

1. Zgromadzanie elekcyjne zwoływane jest co 3 lata w celu rozpatrywana działalności Rady Bractwa, Komisji Rewizyjnej za okres kadencji oraz wybory nowych władz. Zwoływane jest ono przez Radę Bractwa, która zobowiązana jest do powiadomienia o miejscu, terminie i porządku obrad członków Bractwa jak również organ rejestracyjny na 30 dni przed terminem zgromadzenia.

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Rada bractwa nie rzadziej niż 1 raz do roku, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej na 20 dni przed terminem zgromadzenia.

3. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje rada bractwa w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na żądanie.

a) Komisji Rewizyjnej,

b) 10 członków Bractwa zgłoszonego na piśmie Radzie Bractwa,

c) organu rejestracyjnego.

O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się członków w tym samym trybie jak przy zgromadzeniu zwyczajnym. Ogólne zgromadzenie nadzwyczajne obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

1. Ogólne zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy członków Bractwa.

2. W przypadku braku kworum w planowanym terminie, zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w terminie drugim tj. 15 minut później od planowanego i jest prawomocne bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.

3. Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym Uchwała o rozwiązaniu Bractwa zapada większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

4. Obradom zgromadzeń ogólnych przewodniczy wybrany w głosowaniu jawnym przez uczestników zgromadzenia jeden spośród najstarszych członków Bractwa.

5. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zgromadzenia.

§ 16

Ogólne zgromadzenie członków stanowi najwyższą władzę Bractwa uprawnioną do decydowania we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Bractwa, do których Statut nie upoważnił innych jego organów, a mianowicie:

a) uchwalanie programu działalności Bractwa,

b) wytyczania kierunków pracy Radzie Bractwa,

c) uchwalania zmian w Statucie,

d) wyboru Rady Bractwa i Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywania sprawozdań z działalności Rady Bractwa i Komisji Rewizyjnej,

f) ustalanie wysokości składek członkowskich,

g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązanie Bractwa,

h) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Radę Bractwa i jego wykonania,

i) mianowania honorowych członków na wniosek Rady Bractwa,

j) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji ogólnego zgromadzenia.

§ 17

1. Organem wykonawczym Bractwa jest Rada Bractwa wybierana na zgromadzeniu elekcyjnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. Cechmistrz Bractwa wybierany jest bezpośrednio.

2. Rada Bractwa składa się z nie mniej niż pięciu, a nie więcej niż dziewięciu osób i ze swego grona wybiera: dwóch Cechmistrzów Wtórych, Skarbnika i Pisarza.

3. Odwołanie Rady Bractwa może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 10 członków Bractwa i wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

4. Cechmistrz Bractwa jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Rady oraz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy. Cechmistrz jest uprawniony do zawierania innych umów, o których mowa § 5 Statutu

§ 18

1. Do zakresu działania Rady Bractwa należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Bractwa,

b) reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,

c) zarządzanie majątkiem Bractwa w myśl wytycznych zgromadzenia ogólnego,

d) nadzór nad sposobem wykorzystywania pozyskiwanych funduszy,

e) opracowanie planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z realizacji i przedkładanie ogólnemu zgromadzeniu,

f) kierowanie pracami wydawniczymi bractwa,

g) prowadzenie ewidencji członków i egzekwowanie opłacania składek członkowskich,

h) prowadzenie księgowości Bractwa,

i) zawieranie umów z innymi podmiotami,

j) uchwalanie regulaminów, które określają wewnętrzny podział organizacyjny i związane są z działalnością Bractwa, w tym określanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz prowadzenia rachunkowości,

k) przyjmowanie nowych członków.

1a. Bieżącą działalnością Bractwa kieruje Cechmistrz zgodnie ze statutem, uchwałami Zgromadzenia i Rady Bractwa a podczas jego nieobecności Cechmistrz Wtóry lub inny upoważniony przez niego członek Rady.

2. Posiedzenia Rady Bractwa zwoływane są przez Cechmistrza lub Cechmistrza Wtórego i odbywają się co najmniej l raz na kwartał. Jest ono prawomocne w obecności większości członków w tym Cechmistrza lub Cechmistrza Wtórego.

3. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.

4. Uchwały Rady Bractwa zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

5 (skreślony).

§ 19

Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu jawnym na zgromadzeniu elekcyjnym w liczbie 3 osób spośród nieograniczonej liczby kandydatów, które spośród siebie wybierają Głównego Rewidenta.

§ 20

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola co najmniej l raz do roku całokształtu działalności Bractwa z uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Kontrola opłacalności składek członkowskich.

3. Składanie na ogólnych zgromadzeniach sprawozdań i wniosków ze swojej pracy.

4. Składanie wniosków do Rady Bractwa o skreślenie członka za niepłacenie składek.

5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie zgromadzenia ogólnego.

6. Wnioskowanie o odwołanie Rady Bractwa.

§ 21

(skreśœlony)

§ 22

Do zakresu działania Rady Bractwa należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Bractwa dotyczących nieprzestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Bractwa, naruszenia zasad współżycia społecznego i moralnego oraz sporów wynikłych na tle działalności Bractwa.

§ 23

W przypadku zrzeczenia się pełnionej funkcji w organach Bractwa lub zaistnieniu innych przyczyn uniemożliwiających pełnienie tych funkcji, dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym zgromadzeniu ogólnym w trybie określonym w § 17, 19 i 21.

 

Część III

1. Majątek i fundusz Bractwa

§ 24

1. Majątek Bractwa stanowią ruchomości i nieruchomości nabyte na drodze ogólnie obowiązujących przepisów oraz fundusz Bractwa.

2. Na fundusz Bractwa składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, dotacje i zapisy indywidualne,

c) dochody z działalności statutowej,

d) dochody z działalności gospodarczej,

e) subwencje władz.

2a. W sprawach zwykłego zarządu, Bractwo reprezentuje Cechmistrz z Pisarzem lub Skarbnikiem albo Cechmistrz Wtóry z Pisarzem lub Skarbnikiem.

3. Za dysponowanie majątkiem i funduszami Bractwa odpowiada przed zgromadzeniem ogólnym Rada Bractwa.

2. Postanowienia końcowe

§ 25

1. Rozwiązanie Bractwa może nastąpić w sposób ustalony w przepisach Prawa o stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały zgromadzenia ogólnego w trybie określonym w § 18 pkt. 3 niniejszego statutu.

2. W przypadku uchwalenia rozwiązania Bractwa, likwidację przeprowadza wybrana przez zgromadzenie ogólne Komisja Likwidacyjna.

3. Majątek będący własnością Bractwa w likwidacji przeznacza się na cele wskazane przez zgromadzenie ogólne.

4. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 26

Zmiany w niniejszym Statucie może dokonywać ogólne zgromadzenie członków. Wymagają one zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.